Tüzük

Amaç ve Hizmet Konuları

Ahşap maddesi ile ilintili her türlü etkinlik, Dernek'in amaç ve hizmet konusu içine girer. Orman endüstrisinden, kereste imalatına, yonga levha, kontrplak, MDF ve parkeden kapı-pencere, mobilya ve aksesuar üretimine, ahşap koruma endüstrisinden, ahşap yapı sistemlerine uzanan bu geniş çerçeve; Dernek'in amaç ve hizmet alanı içindedir.

Birlik’in amaç ve hizmet konuları şunlardır:
 • Konuttan mahalle ve kent ölçeğine uzanan, insanlara ait tüm fiziksel-sosyal çevrede "ahşap"ın anlam ve öneminin toplumsal-tarihsel bilinç düzeyine çıkarılmasını sağlamak,
 • Ağacın, doğal bir hammadde olan ahşabın ve mamul bir madde haline dönüşmüş ahşap yapı ürünlerinin ulusal ve küresel ekolojik denge içindeki yerlerini bilimsel olarak saptamak, ilgili konulardaki kavram kargaşalarını ortadan kaldırmak ve ormandan ürüne uzanan bu sürecin, sadece insanlara değil; doğanın ekolojik yapısına da getirdiği yararların, sağlık etkilerinin ve ekonomiklik bilincinin, toplumun tüm kurumlarında yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Yaklaşık 9000 yıllık insani yerleşimler beşiği Anadolu'da, tarih içinde yaratılmış olan yapılarda ahşap yapı ve ahşap el sanatları geleneğinin unutulmamasını sağlamak için gerekli araştırma, dokümantasyon, arşivleme çalışmalarını yapmak, yapılan çalışmaları teşvik etmek ve yönlendirmek, bu konuda geçmişte yapılmış olan çalışmaları derlemek,
 • Temel eğitim okulları, sanat okulları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde "ahşabın önemi", "ahşap el sanatları", "ahşap kullanılan geleneksel ve modern yapı teknikleri", konularının müfredat kapsamına alınması, bu konuların eğitimi ve öğretiminin uzman bilim insanları tarafından yapılması, ilgili konularda master-doktora seviyesindeki araştırmaların ve yayınların teşvik edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ilgili fakülte bölümleri düzeyinde ilişkiler kurmak,
 • Ulusal boyutta fiziksel çevremizi düzenleyen yasa ve yönetmeliklerde, ahşap yapı ile ilgili oldukça eski, güncelleştirilmemiş içeriği; modern ahşap teknolojilerinin çağdaş düzeyi dikkate alınarak gözden geçirmek ve uluslararası standartların ülkemizde uygulanması için gerekli yasal çalışmaları ve girişimleri başlatmak,
 • Ahşap yapı ürünlerinin kalite standartlarını yükseltmek; Dernek üyesi olup hammadde, yarı mamul, mobilya, pencere, kapı, konut, yapı karkası ve diğer yapı elemanları konularında çalışan üreticilerin ürünleri üzerinde kalite denetimi kurmak ve bu ürünlerin son kullanıcıya "Ahşap Birliği tarafından kalitesi onaylanmıştır" güvencesi ile ulaşması için gerekli sistem organizasyonunu kurmak,
 • Ahşap hammaddesi, yarı mamul yapı elemanı, mamul ahşap yapı elemanı, yapı karkası, konut ve mobilya üretiminin yanı sıra; bunların ithalatı, ihracatı, montajı ile ilgilenen kuruluşların hak ve çıkarlarının 3. şahıslara karşı korunmasını sağlamak,
 • Ahşap yapı ürünlerinin, toplumun etkileşiminde çok önemli bir yere sahip olan medya organlarında güçlü bir tanıtımını sağlamak, bu amaçla, gazete, dergi, TV, radyo, Internet, fuar gibi alanlarda "ahşap kullanımını özendirici" genel tanıtım kampanyaları açmak, yazın, resim, heykel, sinema ve mimarlık alanlarında "ahşap" konusunda ödüllü yarışmalar, insan katılımını arttırıcı özellikte şenlik ve sergi tipi etkinlikler düzenlemek ya da bu tür etkinliklere kurum olarak katılmak,
 • Ülkemizde oldukça yaygın olarak bulunan ancak her gün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan "Ulusal Ahşap Yapı Mirası"nın tam envanterinin çıkarılması bunların yasal ve fiziksel koruma altına alınması için gerekli girişim ve destekleri yapmak, bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımları gerçekleştirmek ve söz edilen mirasın yok olması yönündeki girişimlere karşı mücadele etmek,
 • Ulusal ahşap yapı dünyasında yer alan sektörlerin, kendi aralarındaki kopukluğu gidermek, iletişimlerini arttırmak; bu sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak çıkar temeline dayanan çalışmalar yapmalarını sağlamak,
 • Uluslararası düzeyde benzeri birlikler ile iletişim kurmak, gerekirse ortak çalışmalar yapmak,
 • Ulusal düzeydeki, kuruluş birlik ve odalar ile ahşap konusunda daha önce kurulmuş olan derneklerle, insan yaşamı ve yerleşimlerini konu alan sivil kuruluş, vakıf ve derneklerle ilişki halinde olmak, ortak konularda birlikte çalışmak,
 • Ahşap Birliği'nin çalışmalarını ve konusuyla ilgili uluslararası gelişmeleri içeren, periyodik bir bülten yayımlanması yoluyla Dernek içi ve dışı iletişimi arttırmak,
 • Dernek çalışmalarını duyuran, üyeler hakkında bilgilendirme yapan, Dernek ve üyeler ile 3.şahısların "bilgi istemleri"ne yer verebilecek bir Web sitesini oluşturmak ve güncelleştirmek,
 • Konu ile ilgili bilimsel sempozyum ve toplantılara katılmak, tebliğler sunmak
 • Master ve doktora düzeyinde araştırma ve eğitimi amaçlayan bir "Ahşap Enstitüsü" kurmak.
 •   Miralay Şefik Bey Sok.
  No:13 D:2, Taksim/İstanbul
 •   +90 (212) 292 43 80
 •   +90 (212) 249 98 50
 • info@ahsap.org

UAB Hakkında

2000 yılında kurulan derneğimiz, dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum örgütüdür. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır.


Devamı...